บริษัท รักษาความปลอดภัย เอดับเบิลยูที วิชั่น การ์ด จำกัด

 เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ หลายประเภท อาทิเช่น บริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โครงการบ้านจัดสรร อาคารที่พักอาศัย และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และบริษัทฯ ที่มีการสวัสดิการพนักงานด้านการจัดจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด ค่าจ้างและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน โดยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา ได้รับการคัดสรร และฝึกอบรมอย่างคลอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการฝึกอบรมทบทวน การฝึกอบรมพิเศษ เช่น การดับเพลิงและอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในแขนงต่างๆ อย่างรอบด้าน จนมั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี

วิสัยทัศน์ : 

 - มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัย  ด้วยคุณภาพของงานบริการ และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า

 - ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้านคุณภาพและงานบริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริษัท :

   เรามีนโยบาย มุ่งสร้างรูปแบบของงานบริการเพื่อดูแลปกป้องอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร และมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานงานที่ดีเยี่ยม โดยคุณภาพของงานจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคคลและด้านเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองงานให้เป็นบรรทัดฐานของธุรกิจการบริการ เราบริการเพื่อให้ท่านพอใจและไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ก้าวไปด้วยความมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานแบบสากล

เครื่องแบบและอุปกรณ์

   เรามีความพร้อมด้านเครื่องแบบและอุปกรณ์พื้นฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่องานบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

การฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558

   บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558 โดยการจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. ในสังกัดทุกนาย เพื่อเป็นพนักงาน รปภ. รับใบอนุญาต และสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยการฝึกอบรมนั้นดำเนินการส่ง รปภ เข้า อบรมที่สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอราวัณ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ  เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม พนง. รปภ. โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

   1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
   2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
   4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
   5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
   6. การติดต่อสื่อสาร
   7. หลักการใช้กำลัง
   8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
  10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า